bảng xếp hạng
  • Cấp Đại Gia
  • hạng
  • tên
  • điểm
  • cấp
1st
  Um Amor  
193.456
Siêu đại gia
2 Adelyn Wildë 63.914 Đại Gia Bạch kim
3 ÐôÌng ðiêòu  33.891 Đại Gia Vàng
4  Nhóc Bé  31.519 Đại Gia Vàng
5 Haòt Dýa 30.130 Đại Gia Vàng
6  Ms Sun VIP  28.560 Đại Gia Bạc
7  freedom  26.898 Đại Gia Bạc
8  Feeling Bad 24.079 Đại Gia Bạc
9 BAN ACC 10M 23.757 Đại Gia Bạc
10 VinhKhiÌn 22.715 Đại Gia Bạc